Privacy Verklaring

Verbiest Sparen en Verzekeringen BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de privacyverklaring. Voor verder informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Luc Verbiest op luc.verbiest@dvv.be.

Verwerkingsdoeleinden

Verbiest Sparen en Verzekeringen BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten, verzekeraars en leveranciers van producten en diensten voor klanten-, polis en schadebeheer of in het kader van het algemeen beheer van onze onderneming.

Onder andere gebruiken wij deze informatie voor klantenadministratie, opvolgen van schadedossiers, opvolgen van betalingen, controle van polisdossiers, facturatie, opvolgen van solvabiliteit, profilering (bijvoorbeeld in het kader van risicobeheer), het verzenden van marketingmateriaal en gepersonaliseerde aanbiedingen. Rechtsgrond(en) van de verwerking:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

  1. Toestemming
  2. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
  3. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vb. antiwitwaswetgeving, AssurMifid)
  1. Noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a, heeft de klant steeds het recht om de gegevens toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Het kan hierbij gaan om verzekeraars waarmee u een overeenkomst wenst af te sluiten of hebt afgesloten, of van wie u informatie wenst te ontvangen, maar ook van dienstverleners zoals herstellers, advocaten, bijstandsverleners, experten, … Het kan ook gaan om externe partijen waaraan wij een deel van onze activiteiten hebben uitbesteed zoals personeelsadministratie, ICT,…

Bewaarperiode

De persoonsgegevens en andere informatie zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of gedurende de termijn die nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de door ons gesloten overeenkomsten.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperkten en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 f, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht op een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u gevraagd worden om:

  • Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • Een e-mail te verzenden aan het volgende e-mailadres: verbiest@dvv.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directe marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).